TYMCZASOWO NIEDOSTĘPNETYMCZASOWO NIEDOSTĘPNE
1 2 3 4 5 6 7

  • ODWIEDZINY:
    aby zobaczyć dokładne
    statystyki, należy kliknąć na licznik

    Online:


.:: STOWARZYSZENIE ::.
Na terenie naszej gminy działa Stowarzyszenie Mieszkańców Na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice.

Stowarzyszenie zostało zawiązane w 2005 r. Oto jego zarząd:

1. Zdzisława Dmytrarz - Prezes Zarządu
2. Marta Banaś - Wiceprezes Zarządu-Skarbnik
3. Maria Rogowska - Sekretarz
4. Władysława Jernutowska - Członek Zarządu
5. Józef Szmigiel - Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Stanisław Baka - Przewodniczący KR
2. Ryszarda Mika - Członek KR
3. Czesława Stelmach - Członek KR

DZIAŁANIA:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- ochrona i promocja zdrowia
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

E-MAIL: stowarzyszenie.stanowice@interia.pl

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz "Stowarzyszenia Mieszkańców Na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice". Aby to zrobić, wystarczy wpisać w odpowiedniej rubryce w zeznaniu rocznym numer KRS naszej organizacji:

0000234294

W ramach 1% podatku na rzecz opp, organizacja zamierza sfinansować następujące zadania:

1. Wspólne działanie w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreacji na rzecz wsi,
2. Wypoczynek dzieci i młodzieży,
3. Modernizacja i doposażenie obiektów należących do instytucji działających na terenie wsi,
4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.